ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565)

วันศุกร์, 22 กรกฎาคม 2565
อ่าน 75 ครั้ง