ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565)

วันพุธ, 03 สิงหาคม 2565
อ่าน 46 ครั้ง