รายงานสถิติเรื่องราวร้องทุกข์ ปี 61 ( ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 )