แบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น้ำมัน/ก๊าซ)