กำหนดแบบพิมพ์ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก