เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีน้ำมันและภาษียาสูบตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2555 และค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม