ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้จากโครงการจัดซื้อกระดานอิเลคทรอนิกส์ (IP Board)

*หมายเหตุ

ให้ส่วนราชการที่รับเงินอุดหนุน รายงานให้ต้นสังกัดด้วย 1 ชุด