รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)