รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (ตุลาคม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก