แผนปฏิบัติการป้องดันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2562-2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก