ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก