สรุปตารางการขอใช้รถปรับอากาศ 2 ชั้น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561)