ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)