ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก