ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา

การจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ฝ่ายผังเมือง กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม