บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการน้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทยในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561