มาโนช บุญยัง

มาโนช บุญยัง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอาวุธ ยวนแห่ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านเข็กใหญ่ ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย ร่วมกับ นายชูชีพ แก้วคุ้ม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง, นายนรินทร์ นาแพง ปลัดอําเภอนครไทย, นายอินทรีย์ ด้วงคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านเข็กใหญ่ และราษฎรในพื้นที่บ้านเข็กใหญ่จำนวนมากที่ร่วมแรงร่วมใจมาช่วยเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำบริเวณแม่น้ำเข็กผ่านถนนทางเข้าหมู่บ้าน และลอดท่อระบายน้ำใต้ดินของถนนทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก-หล่มสัก ก่อนจะลัดเลาะไปยังบริเวณบึงเข็กใหญ่ รวมระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร พร้อมทั้งได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งในการดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำครั้งนี้ค่อนข้างลำบากเนื่องจากพื้นที่มีความลาดชันและระดับพื้นที่สูงต่ำไม่เท่ากันตามสภาพภูเขา ทั้งนี้สำหรับบึงเข็กใหญ่ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติเพียงแห่งเดียวที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่ออุปโภคบริโภค โดยในห้วงปัจจุบันปริมาณน้ำภายในบึงเข็กใหญ่ได้ลดลงเป็นอย่างมากเนื่องจากฝนทิ้งช่วงและคาดว่าจะมีน้ำผลิตประปาหมู่บ้านอีกไม่นาน ทางเทศบาลตำบลบ้านแยงจึงได้ร้องขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้ดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำภายในบึงเข็กใหญ่ให้สามารถใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพียงพอต่อความต้องการของราษฎรในพื้นที่กว่า 260 หลังคาเรือน และประชากรกว่า 970 คน ได้มีน้ำอุปโภคบริโภค.

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบนโยบายให้แก่นักเรียนใหม่และผู้ปกครองนักเรียนในกิจกรรมมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี สิบเอก ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ภายในพิธีมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวดและดำเนินการสร้างองค์ความรู้ให้นักเรียนในด้านการดูแลตนเองและป้องกันโรคติดต่อเพื่อสร้างองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่นักเรียน และในโอกาสเดียวกันนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้มอบหน้ากากผ้าให้แก่นักเรียนทุกคนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งมีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนด้วย ทั้งนี้สำหรับในปีการศึกษา 2563 นี้ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 จำนวน 160 คน จาก 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา เปตอง, ตะกร้อ, วอลเลย์บอล, ฟุตบอล, ฟุตซอล, มวยสากล และมวยไทย ซึ่งนักเรียนใหม่ในปีการศึกษานี้ล้วนเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถพร้อมมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมเป็นนักเรียนที่สมควรจะได้รับการพัฒนาในด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและวิชาการ ดังนั้นโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจึงจำเป็นต้องแจ้งให้นักเรียนใหม่และผู้ปกครองได้ร่วมรับฟังเพื่อสร้างความเข้าใจและนำมาปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง จึงจัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนใหม่เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนใหม่ ตลอดจนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้พบปะเพื่อสร้างแนวทางอันประโยชน์ต่อนักเรียนสืบไป.

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายศิริโภชน์ ธเนศราภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอพรหมพิราม และ นายอิสรา แก้วดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านดงสมอ ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม ภายหลังได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 เครื่อง มาติดตั้งเพื่อสูบน้ำจากคลองชลประทานเข้าสู่พื้นที่นาข้าวของเกษตรกร รวมพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความพึงพอใจจากพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้สำหรับในห้วงเวลาดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้การสนับสุนนเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งจำนวน 7 เครื่อง ประกอบด้วย พื้นที่ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จำนวน 1 เครื่อง, ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จำนวน 2 เครื่อง, ค่ายสมเด็จเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง , ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม 1 เครื่อง, ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย 2 เครื่อง ซึ่งจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลกให้ได้รับการช่วยเหลือไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป.
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดพิษณุโลก.
หน้า 1 จาก 538