มาโนช บุญยัง

มาโนช บุญยัง

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกกับสถาบันการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก, วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก, วิทยาลัยเทคนิคสองแคว, สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก, วิทยาลัยการอาชีพนครไทยและวิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก เพื่อร่วมกันในการดำเนินการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, นายสงวน หอกคำ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 7 แห่ง ภายในพิธีมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน โดยในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 3 แห่ง คือ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม, โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม และโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันให้แก่ผู้เรียนในหลักสูตรระยะสั้นและทวิภาคีและส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงต่อไป โดยในการลงนามความร่วมมือ (MOU) แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทย.
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับท้องถิ่น เพื่อต้องการให้นักศึกษาได้เสริมสร้างประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและเปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียน โดยมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี, การพิจารณาความดีความชอบ และการเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก.
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก.
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอิฐเรศ รำพึงดี นายช่างเครื่องกลอาวุโส กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลตามโครงการน้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทย ในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่บ้านร้องยุ้งข้าว หมู่ที่ 9 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง คณะกรรมการบริหารงานประปาหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่ประชาชนและเพื่อให้มีน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวมีบ่อบาดาลสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพียงแห่งเดียวจึงทำให้ไม่เพียงพอให้ราษฎรทั้งหมู่บ้านกว่า 400 หลังคาเรือน ประชากรกว่า 1,600 คน ได้ใช้อุปโภคบริโภค พร้อมกันนี้ได้สำรวจพื้นที่ขุดเจาะบ่อบาดาลสำหรับอีกกลุ่มหมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากจุดแรกประมาณ 1 กิโลเมตร โดยในจุดดังกล่าวมีราษฎรอาศัยอยู่ประมาณ 100 หลังคาเรือน ซึ่งหากดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลครั้งนี้สำเร็จจะสามารถช่วยให้มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค รวมถึงเพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ เบื้องต้นสำหรับในการดำเนินการขุดเจาะบ่อบดาลครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง จะดำเนินการในเรื่องการขออนุญาตในพื้นที่และนำเข้าแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง จากนั้นจะร้องขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกอีกครั้งหนึ่งเพื่อร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนครั้งนี้ต่อไป.
หน้า 1 จาก 565