นางสาวกนิษฐิกา แพงลาด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
(0-5598-7718-20 ต่อ 421)
(09-8879-8953)


นางสาวกนกพิชญ์ โกกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รก.หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(0-5598-7718-20 ต่อ 423)
(06-4995-6653)

นางสาวชุลีกร ฉายะกูล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
(0-5598-7718-20 ต่อ 424)
(08-1280-0567)

นายปรีชา มั่นระวัง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
(0-5598-7718-20 ต่อ 422)
(08-3063-6458)