อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์, 09 ธันวาคม 2562
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย 
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคาม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก สำหรับในปีนี้จัดงานขึ้นภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน และประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน และทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศและสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืนต่อไป ภายในงานมีหน้าส่วนราชการ องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและกลุ่มภาคประชาชนร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้ตามที่ประชุมใหญ่สมัชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบ ให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งตรงกับวันที่ประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ (UN) รวมทั้งประเทศไทยเข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกฯ ได้ประสานความร่วมมือระหว่างกันอันจะทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับภายในประเทศและในระดับสากลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทย เป็นหนึ่งใปนระเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ (UN) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ปฏิบัติภารกิจอันสำคัญยิ่งในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้ร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเพื่อแสดงออกถึงเจตจำนงอันแน่วแน่จากทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง.