มาโนช บุญยัง

มาโนช บุญยัง

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอิฐเรศ รำพึงดี นายช่างเครื่องกลอาวุโส กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายประโลม มากเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านห้วยดั้ง และคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ขอรับการสนับสนุนจากสำนักชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่หมู่ 10 บ้านห้วยดั้ง ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จนทำให้นาข้าวอายุกว่า 1 เดือน ที่ปลูกไว้พื้นที่กว่า 1,000 ไร่ กำลังจะยืนต้นตายเนื่องจากขาดแคลนน้ำ ผลปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง มาติดตั้งและสามารถสูบน้ำให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี แต่การสูบน้ำดังกล่าวมีปริมาณน้ำที่สูบได้น้อยและไม่เพียงพอกับพื้นที่เพาะปลูกที่มีจำนวนกว่า 1,000 ไร่ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งนำเครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว ไปช่วยสูบน้ำเพิ่มเติมอีก 1 เครื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มต้นทุนน้ำและให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ โดยสูบน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่าลงสู่คลองแสงเพื่อให้เกษตรกรที่มีพื้นที่ใกล้เคียงสูบทดน้ำจากบริเวณคลองแสงไปยังพื้นที่นาข้าวของตนเองอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหลังจากที่เกษตรกรสูบน้ำใส่นาข้าวของตนเองทำให้ต้นข้าวที่กำลังจะยืนต้นตายก่อนหน้านี้สามารถฟื้นยืนต้นขึ้นมาเขียวชอุ่มอีกครั้ง จนเป็นที่พึงพอใจกับเกษตรกร ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเป็นอย่างมาก.
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านห้วยดั้ง ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม ร่วมกับ นายประดับ กลิ่นขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม, นายประโลม มากเมือง ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยดั้ง และเจ้าหน้าที่ชลประทานจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล เพื่อติดตามการร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ทำนาข้าวบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำของบ้านห้วยดั้ง จำนวนกว่า 1,000 ไร่ ซึ่งขณะนี้เกษตรกรปลูกข้าวได้กว่า 1 เดือนแล้ว แต่ขาดน้ำจึงทำให้ต้นข้าวที่ปลูกไว้กำลังจะยืนต้นตายได้รับความเสียหาย ซึ่งเกษตรกรได้ลงทุนไปแล้วกว่าไร่ละ 1,000 บาท เบื้องต้นได้มีการประสานขอเครื่องสูบน้ำจากสำนักงานโครงการชลประทานที่ 3 มาดำเนินการสูบน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่าเพื่อผันน้ำเข้าไปยังคลองแสงให้เกษตรกรสูบน้ำไปยังนาข้าวของตนเอง หากได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำได้ทันก่อนที่นาข้าวจะเสียหายก็จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง ขณะที่ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ได้ขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ติดกับคลองแสง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำลงในลำคลองแสงเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไป.
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือ การพิจารณาต่อสัญญาเช่าที่ดินโครงการชุมชนชาวแพ โครงการที่ 1 จำนวน 68 ครัวเรือน ซึ่งจะครบกำหนดสัญญาเช่าในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (สัญญาเช่าปี 61-63) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ต่อสัญญาเช่า และการพิจารณาให้ลดค่าเช่าที่ดินโครงการชุมชนชาวแพ โครงการที่ 2 จำนวน 169 ครัวเรือน - ผู้เช่าที่ดินโครงการชุมชนชาวแพ โครงการที่ 1 จำนวน 68 ครัวเรือน โดยที่ประชุมเสนอให้มีการลดราคาค่าเช่าที่ดิน 50 % ซึ่งจากเดิมเช่าในราคา 13 บาท/ตารางวา/ปี จะเหลือเพียง 6.5 บาท/ตารางวา/ปี ซึ่งจะลดให้เพียงปีเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าตามปกติได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลดค่าเช่าที่ดินโครงการชุมชนชาวแพทั้ง 2 โครงการ.
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมและศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดพิษณุโลกได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นี้เป็นต้นไป หลังจากได้ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งขณะนี้จังหวัดพิษณุโลกได้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงเปิดให้บริการศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ได้ตามปกติตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยเปิดให้บริการในวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่เสียค่าบริการ ซึ่งมีมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ผู้เข้าชมทุกคนปฏิบัติตนดังนี้ 1. นักท่องเที่ยวทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 2. จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการ ลดการรวมกลุ่มอย่างใกล้ชิด 3. ให้นักท่องเที่ยวสแกนการเข้าออกศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ โดยผ่าน www.ไทยชนะ.com 4. ก่อนเข้าศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ดำเนินการดังนี้ 4.1 นักท่องเที่ยวต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอลล์ทุกครั้งก่อนเข้าศูนย์ประวัติศาสตร์ฯ 4.2 นักท่องเที่ยวต้องดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าศูนย์ประวัติศาสตร์ฯ ด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเทอร์โมสแกน 4.3นักท่องเที่ยวต้องอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หรือมากกว่า ตั้งแต่บริเวณจุดตรวจ รวมถึงบริเวณภายในศูนย์ประวัติศาสตร์ 5. งดเว้นการบรรยายนำชม 6.จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมภายในศูนย์ประวัติศาสตร์ฯ ไม่เกิน 30 คน โดยการจับบัตรคิว 7.ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยครั้ง โดยเฉพาะห้องสุขา ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ มีบริการสบู่และกระดาษชำระในห้องน้ำตลอดเวลา
หน้า 1 จาก 535