นายบัญชา พินิจอุปพันธ์
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
ผอ.กองช่าง
(0-5598-7718-20 ต่อ 301)
(08-1688-7232)


นายพิชิต ขอผล
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง
(0-5598-7718-20 ต่อ 323)
(08-9639-3325)

นายทรงศักดิ์ อารีย์พัฒนไพบูลย์
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(0-5598-7718-20 ต่อ 303)
(08-1533-6220)

นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
(0-5598-7718-20 ต่อ 305)
(08-1953-8690)

นายอภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
(0-5598-7718-20 ต่อ 304)
(08-1532-7747)

นายสุรัตน์ ลิมานนท์ดำรงค์
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
(0-5598-7718-20 ต่อ 302)
(08-9644-1917)