กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


นางสุรางคณา คุ้มครอง
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(0-5598-7718-20 ต่อ 871)
(08-1975-7144)


นายอรุณ ปุมสันเทียะ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
(0-5598-7718-20 ต่อ 875)
(08-9858-5824)

นายเฉลิมพล เพชรทิม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ
(0-5598-7718-20 ต่อ 873)
(08-1688-1713)

นางละเอียด อินสุข
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(0-5598-7718-20 ต่อ 872)
(08-9437-5428)