นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
(0-5598-7718-20 ต่อ 801)
(08-6208-3889)


นางภัครรัศม์ เที่ยงธรรมโม
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
(0-5598-7718-20 ต่อ 803)
(06-2456-4795)

นางสุรัสวดี กาญจนนาภา
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
(0-5598-7718-20 ต่อ 806)
(08-1707-8245)