นางเฉลิมพร แสงมณี
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(0-5598-7718-20 ต่อ 601)
(08-1707-1898)


นายทัศนัย สิงห์โตทอง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
(0-5598-7718-20 ต่อ 604)
(08-1727-6654)

นางสาวใกล้รุ่ง ยิ้มศิลป์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
(0-5598-7718-20 ต่อ 609)
(09-4501-9951)

นายวิชิต สุขสินธารานนท์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
(0-5598-7718-20 ต่อ 602)
(08-1886-3263)

นางเบญญา บำรุงพงศ์
นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
(0-5598-7718-20 ต่อ 603)
  (08-9960-9979)

นางนฤมล พรดิลกธรรม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(0-5598-7718-20 ต่อ 605)
(08-1727-7544)