นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
(0-5598-7735 ต่อ 851)
(09-4289-9359)


นางกนกทิพย์ ผสมบุญ
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
(0-5598-7735 ต่อ 853)
(08-1888-4989)

ว่าที่.ร.อ.ภาณุพงษ์ มั่นนุช
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาชุมชน
(0-5598-7735 ต่อ 854)
(06-1684-1318)

ดาบตำรวจนิติ แก้วชื่น
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(0-5598-7735 ต่อ 852)
(08-0553-8253)