นายสนธยา จิตต์รำพึง
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง
ผอ.กองสาธารณสุข
(0-5598-7718-20 ต่อ 717)
(09-3134-8446)


นายพชรพงศ์ สร้อยเพ็ชร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(0-5598-7718-20 ต่อ 718)
(09-6879-5395)

นายนิธิพัฒน์ มีโภคสม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
(0-5598-7718-20 ต่อ 721)
(09-4156-8651)

นายพงษ์เทพ พงษ์พิทักษ์เสรี
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(0-5598-7718-20 ต่อ 724)
(09-5351-5854)