นายวีรวัฒน์ ปานแสง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
เลขานุการ อบจ.พิษณุโลก
(0-5598-7718-20 ต่อ 701)
(09-8264-9669)


นางสาวชนนิกานต์ สิทธิวงศ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
(0-5598-7718-20 ต่อ 702)
(06-3882-2735)

นางสาวณัชชา น่วมกรุง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายการประชุม
(0-5598-7718-20 ต่อ 703)
(08-9638-1514)

นางพนม ชาติสุนทร
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(0-5598-7718-20 ต่อ 704)
(08-9703-3998)