นางอรัญญา เนตรผสม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
หัวหน้าสำนักปลัด
(0-5598-7718-20 ต่อ 401)
(08-1886-4545)


นายชมภู จันทร์เชื้อ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(0-5598-7718-20 ต่อ 416)
(08-1887-0040) 

นางพร้อมพันธ์ เปี่ยมเจริญ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
(0-5598-7718-20 ต่อ 402)
(09-8883-5169)

นางพิมพ์นารา อวนทอง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(0-5598-7718-20 ต่อ 403)
(08-0561-4155)