มาโนช บุญยัง

มาโนช บุญยัง

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ตุลากร อัยการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง จนได้รับถวายพระราชสมัญญานาม “พระปิยมหาราช” และในวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศจึงได้พร้อมใจกันประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีถวายบังคมและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระผู้ทรงสถิตย์อยู่ในหัวใจคนไทยทั่วหล้า.
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และในโอกาสเดียวกันนี้ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกเขตเลือกตั้งมาร่วมอำลาก่อนหมดวาระดำรงตำแหน่ง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกันด้วยดีตลอดมา ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก.
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกกับสถาบันการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก, วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก, วิทยาลัยเทคนิคสองแคว, สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก, วิทยาลัยการอาชีพนครไทยและวิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก เพื่อร่วมกันในการดำเนินการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, นายสงวน หอกคำ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 7 แห่ง ภายในพิธีมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน โดยในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 3 แห่ง คือ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม, โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม และโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันให้แก่ผู้เรียนในหลักสูตรระยะสั้นและทวิภาคีและส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงต่อไป โดยในการลงนามความร่วมมือ (MOU) แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทย.
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับท้องถิ่น เพื่อต้องการให้นักศึกษาได้เสริมสร้างประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและเปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียน โดยมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี, การพิจารณาความดีความชอบ และการเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก.
หน้า 1 จาก 566