นางสาวขวัญรักษ์ หมื่นศรีชัย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
รก.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
(0-5598-7718-20 ต่อ 221)
(08-3695-4616)