นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
(08-0518-8666)

 


นายวิเชียร ภักดี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (1)
(08-1670-7991)

นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (2)
(08-7311-0889)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

อำเภอเมือง


นายเศรษฐา กิตติจารุรักษ์
สมาชิกสภาฯ อำเภอเมือง เขต 1
(08-1962-7050)

นายนฤภพ ลิมปะพันธุ์
สมาชิกสภาฯ อำเภอเมือง เขต 2
(08-1379-6611)

นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ
สมาชิกสภาฯ อำเภอเมือง เขต 3
(08-7311-0889)

นายสำรวย ศรีโห้มี
สมาชิกสภาฯ อำเภอเมือง เขต 4
(08-9564-0581)

 


นายอดุลวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์
สมาชิกสภาฯ อำเภอเมือง เขต 5
(08-8280-9943)

ว่าที่ ร.ต.ประเชิญ เพชรจันทร์
สมาชิกสภาฯ อำเภอเมือง เขต 6
(09-8814-5352)

นายจรวย ดีแล้ว
สมาชิกสภาฯ อำเภอเมือง เขต 7
(08-9644-8554)

นายจเร ภู่ศรี
สมาชิกสภาฯ อำเภอเมือง เขต 8
(08-1881-2354)

 


นายจักรพงษ์ คชพงศ์
สมาชิกสภาฯ อำเภอเมือง เขต 9
(09-4563-9878)

นายถิรวัฒน์ เกียรติดำรงค์กุล
สมาชิกสภาฯ อำเภอเมือง เขต 10
(08-0499-0605)

อำเภอวังทอง


ร้อยเอกสมจิตร ฉ่ำมา
สมาชิกสภาฯ อำเภอวังทอง เขต 1
(09-0684-0005)

นายวิเชียร ภักดี
สมาชิกสภาฯ อำเภอวังทอง เขต 2
(08-1670-7991)

นายภาคภูมิ ทวีสิน
สมาชิกสภาฯ อำเภอวังทอง เขต 3
(09-3693-9659)

นายสมเพชร ทรัพย์สิน
สมาชิกสภาฯ อำเภอวังทอง เขต 4
(08-6201-4069)

อำเภอบางระกำ


นายณัฐพงศ์ จิตพินิจ
สมาชิกสภาฯ อำเภอบางระกำ เขต 1
(06-1686-9889)

นายเชาวลิต บุญก่อ
สมาชิกสภาฯ อำเภอบางระกำ เขต 2
(08-9961-3659)

นายปกรณ์ หงษ์วิเศษ
สมาชิกสภาฯ อำเภอบางระกำ เขต 3
(08-1886-3379)

อำเภอนครไทย


นางชุตินันท์ เครือสุข
สมาชิกสภาฯ อำเภอนครไทย เขต 1
(08-0518-9994)

นายจำลอง หมีดง
สมาชิกสภาฯ อำเภอนครไทย เขต 2
(08-9644-2584)

นายอาวุธ ยวนแห่ว
สมาชิกสภาฯ อำเภอนครไทย เขต 3
(08-1604-1652)

อำเภอพรหมพิราม


นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์
สมาชิกสภาฯ อำเภอพรหมพิราม เขต 1
(08-0518-8666)

นายศิริโภชน์ ธเนศราภา
สมาชิกสภาฯ อำเภอพรหมพิราม เขต 2
(06-6045-2333)

น.ส.กมลชนก เหลืองทองนารา
สมาชิกสภาฯ อำเภอพรหมพิราม เขต 3
(09-2789-7415)
 

อำเภอชาติตระการ


นางภิฬารัตน์ สีหะวงษ์
สมาชิกสภาฯ อำเภอชาติตระการ เขต 1
(08-8281-2106)

นางสิงห์ จันทะคุณ
สมาชิกสภาฯ อำเภอชาติตระการ เขต 2
(08-1971-6906)

อำเภอเนินมะปราง


นายอมาณัติ น้อยวงศ์
สมาชิกสภาฯ อำเภอเนินมะปราง เขต 1
(08-9993-9111)

นายวชิระ พุ่มพฤกษ์
สมาชิกสภาฯ อำเภอเนินมะปราง เขต 2
(08-0504-1036)

อำเภอบางกระทุ่ม


นายศรายุทธ คชพงศ์
สมาชิกสภาฯ อำเภอบางกระทุ่ม เขต 1
(08-1533-3216)

นางณัฏฐา ชาวดง
สมาชิกสภาฯ อำเภอบางกระทุ่ม เขต 2
(09-7924-5979)

อำเภอวัดโบสถ์


นายสิทธิพร ใบบริบาลกุล
สมาชิกสภาฯ อำเภอวัดโบสถ์ เขต 1
(08-1324-1257)