ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

   กลยุทธ์

     กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ในการปฏิบัติงานและการให้บริการสาธารณะ

     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

     กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

     กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกระดับ ทุกภาคส่วน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

   กลยุทธ์

          กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรมทั้งในระบบ นอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ

          กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

          กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

          กลยุทธ์ที่ 5 ทำนุบำรุงศาสนา และส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

    กลยุทธ์

         กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคการเกษตร                                                                ส่งเสริมการผลิตในการพัฒนาเกษตรปลอดภัย

         กลยุทธืที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

         กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ทักษะฝีมือ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

         กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

   กลยุุทธ์

       กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมและได้มาตรฐาน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ

        กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะเดิม โบราณสถาน และจัดหาหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว                                             แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะใหม่ และสร้างสัญลักษณ์ดึงดูดควา่มสนใจของนักท่องเที่ยว

        กลยุทธ์ที่ 3 จัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว

        กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการจัดระเบียบพื้นที่ และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้มาตรฐาน

        กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนด้านการให้บริการ การอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือที่มีคุณภาพแก่นักท่องเที่ยวตามเส้นทางต่าง ๆ                                                                                       

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

    กลยุทธ์

         กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกช่วงวัย

         กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

         กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาด้านสาธารณะสุขทุกรูปแบบ และเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน

         กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการเผ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และการแพร่ระบาดในท้องที่

         กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนและพัฒนาสนามกีฬา และสถานที่ออกกำลังกายให้เพียงพอและได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการทุกรูปแบบ

         กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                            การสร้างความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ำ

         กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแบบมีส่วนร่วม พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันและ

                            บรรเทาสาธารณะภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   กลยุทธ์

         กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน

         กลยุทธ์ที่ 2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่า ป่าชุมชน และป่าต้นน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

         กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ แหล่งน้ำใต้ดิน และการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

         กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย มลพิษ และพัฒนาชุมชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

         กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

  กลยุทธ์

        กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ให้เชื่อมโยงและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

       กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบขนส่งมวลชนและโลจิสติกส์

       กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร

       กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองที่ชาญฉลาด (Smart City)

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

   กลยุทธ์

        กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

        กลยุทธที่ 2  พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้สะอาดสวยงาม

        กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาแหล่งน้ำและระบบจัดการน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร