วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

 

"องค์กรอัจฉริยะ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สร้างความเป็นธรรม สู่ความยั่งยืน"

 

เป้าประสงค์ (Goals)

 

        เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (SMART)

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน