บทบาทของท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของสังคมผู้สูงอายุ Aging Society ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค
และโรงพยาบาล ม.นเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
จัดโดย สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ
ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก