บทบาทของท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของสังคมผู้สูงอายุ Aging Society ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย
อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย
จัดโดย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
จัดโดย สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ
ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก