บทบาทของท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของสังคมผู้สูงอายุ Aging Society ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค
อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุทัยธานี
จัดโดย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
จัดโดย สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ
ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก