ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คลส. สายทางเข้าวัดป่าสัก หมู่ที่ 2 ต.ปากโทก เชื่อมต่อ ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คลส. สายทางเข้าวัดป่าสัก หมู่ที่ 2 ต.ปากโทก เชื่อมต่อ ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 9/2565
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 11 พฤษภาคม 2565 - 20 พฤษภาคม 2565
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 23 พฤษภาคม 2565
  • ราคากลาง: 2,719,632.56.-บาท