ผลการคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาเข้าทำงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน/นักศีกษาให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 23 มีนาคม 2565