ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

วันศุกร์, 01 เมษายน 2565
อ่าน 77 ครั้ง