ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2565