อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมล่องแก่งเก็บขยะเปิดฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก ประจำปี 2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ทรัพย์ไพรวัลย์รีสอร์ทและศูนย์เรียนรู้ช้าง ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก ประจำปี 2563 จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก ร่วมกับชมรมล่องแก่งลำน้ำเข็กและผู้ประกอบการที่พัก รีสอร์ท โดยมี นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายณรงค์ สุภาวะ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก และนายณัฐวัฒน์ วัฒนาประสิทธิ์ ประธานชมรมรักษ์ลำน้ำเข็กพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้กิจกรรมท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนของจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัยทางสายน้ำหรือล่องแก่งมาสัมผัสกับความตื่นเต้น สนุกสนาน และท้าทาย โดยกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็กจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมล่องแก่งเก็บขยะเพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวตระหนักและช่วยกันรักษาความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวด้วยการลดการสร้างขยะในแหล่งน้ำ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านความสะอาดของลำน้ำเข็กและต้อนรับนักท่องเที่ยว ภายในงานดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก สื่อมวลชน และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมเปิดฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็กจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็ก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ถูกจัดให้เป็นสนามล่องแก่งที่มีชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 5 ของเมืองไทย เนื่องจากลำน้ำเข็กแห่งนี้จะมีกระแสน้ำไหลผ่านเกาะแก่งมากมายที่มีความรุนแรงแตกต่างกันไปตั้งแต่ระดับ 1-5 ตลอดเส้นทางสลับกันรวมทั้งหมด 15 แก่ง ซึ่งลำน้ำเข็กจะขนานไปกับทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก–หล่มสัก รวมระยะทางในการล่องแก่งประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการล่อง ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง (ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำ) ตามระดับความยากง่ายตลอดเส้นทางสลับกันท้าทายความสามารถของนักล่องแก่งมืออาชีพเป็นอย่างยิ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม–ตุลาคม นี้.

อบจ.พิษณุโลก จัดอบรมทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมกันทั้งจังหวัด

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอ ในพื้นที่ 9 อำเภอ โดยจัดอบรมพร้อมกันทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอวังทอง อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเนินมะปราง อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอบางระกำ อำเภอพรหมพิราม อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัย และนำไปใช้ป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 103 แห่ง แห่งละ 1 คน รวม 103 คน พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ เช่น อสม. กลุ่มสตรี จิตอาสา ฯลฯ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1,112 หมู่บ้าน/ชุมชน แห่งละ 1 คน รวม 1,112 คน รวมทั้งสิ้น 1,215 คน ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่งดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่วิทยากร (ครู ก) ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปใช้ป้องกันตนเองจากโรคและสามารถขยายผลเผยแพร่และนำไปประกอบเป็นอาชีพและสร้างรายได้ในการดำเนินชีวิต จังหวัดพิษณุโลกจึงได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นหน่วยงานดำเนินงานจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการดังกล่าวร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทั้ง 9 อำเภอ เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ วิทยากร และด้านอื่นๆ เพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนนำไปใช้ป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถขยายผลนำไปประกอบเป็นอาชีพและสร้างรายได้ในการดำเนินชีวิต โดยมุ่งหวังว่าทุกครัวเรือนสามารถจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองและสมาชิกในครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรคต่อไป.

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขัน “กีฬาบ้านแยง สัมพันธ์ รู้รัก สามัคคี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 33”

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาบ้านแยงสัมพันธ์ รู้รักสามัคคี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 33” ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563 ณ ศูนย์กีฬากลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยเทศบาลตำบลบ้านแยง มี นายชูชีพ แก้วคุ้ม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแยงได้เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดและเชื่อมความรัก ความสามัคคีระหว่างประชาชนของชาวตำบลบ้านแยง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการเล่นกีฬา และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนที่สนใจการเล่นกีฬาได้พัฒนาตนสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและส่งเสริมน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ประพฤติตนห่างไกลยาเสพติด โดยจัดการแข่งขันกีฬาสากล 4 ประเภท ได้แก่ 1.ฟุตบอล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล (ชาย) 11 คน ประชาชนทั่วไป, ฟุตบอล (ชาย) อายุ 35 ปีขึ้นไป ประชาชนทั่วไป ,ฟุตบอลหญิง 7 คน อายุ 25 ปีขึ้นไป (แม่บ้าน) 2. วอลเลย์บอล (หญิง) ประชาชนทั่วไป 3.เซปักตะกร้อ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ เซปกตะกร้อ (ชาย) ประชาชนทั่วไป, เซปักตะกร้อ (หญิง) ประชาชนทั่วไป 4.เปตอง (ทีมผสม).

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย สิบเอก ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี นายชัยวัฒน์ อรรถอินทรีย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2529 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบ ประเภท โอ.เค สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลในพิธีปิดการแข่งขัน ณ สนามศุภชลาศัย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว การกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานกลางจัดงานเฉลิมฉลอง จึงได้จัดโครงการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติขึ้น โดยมีเป้าหมายให้จังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองทุกปีทั่วประเทศ พร้อมกันนี้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกีฬา, นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และหน่วยงานที่ทำชื่อเสียงด้านกีฬาให้กับจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักกีฬาพร้อมผู้ฝึกสอนของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับรางวัลนักกีฬาดีเด่น ประกอบด้วย นางสาวเนรัญชญา เชื้อคำจันทร์ นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น, นางสาววิภาวินี เงินสันเทียะ นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น , นายยอดทนง เชื้อเพชร นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น ได้รางวัลแชมป์ศึกมวยเยาวชน WP Boxing All Thailand 2019 รุ่น Super Flyweigth พิกัด 115 ปอนด์ ทางช่อง Work Point, นายธนรัฐ แสงเพชร นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น ส่วนผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายผดุงชัย พันนุมา ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากล นอกจากนี้มีการจัดการแข่งขันกีฬาของหน่วยงานภาครัฐในนามผู้แทนกระทรวงและภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย ฟุตบอล7 คน ทั่วไป (ทีมชาย), ฟุตบอล 7 คน รุ่นอาวุโส (ทีมชาย) , วอลเลย์บอล รุ่นทั่วไป (ทีมชาย/ทีมหญิง) , วอลเลย์บอล รุ่นอาวุโส (ทีมชาย), เซปักตะกร้อ รุ่นทั่วไป (ทีมชาย), เซปักตะกร้อ รุ่นอาวุโส (ทีมชาย) , เปตอง รุ่นทั่วไป (ทีมชาย/ทีมหญิง) (ทีม 3 คน) ,เปตอง รุ่นอาวุโส (ทีมชาย/ทีมหญิง) (ทีม 3 คน).

อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพิษณุโลก ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคาม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก สำหรับในปีนี้จัดงานขึ้นภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน และประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน และทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศและสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืนต่อไป ภายในงานมีหน้าส่วนราชการ องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและกลุ่มภาคประชาชนร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้ตามที่ประชุมใหญ่สมัชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบ ให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งตรงกับวันที่ประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ (UN) รวมทั้งประเทศไทยเข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกฯ ได้ประสานความร่วมมือระหว่างกันอันจะทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับภายในประเทศและในระดับสากลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทย เป็นหนึ่งใปนระเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ (UN) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ปฏิบัติภารกิจอันสำคัญยิ่งในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้ร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเพื่อแสดงออกถึงเจตจำนงอันแน่วแน่จากทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง.

อบจ.พิษณุโลก มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศและปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศและปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งในครั้งนี้มีนักกีฬาในระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี เป็นตัวแทนจากจังหวัดพิษณุโลก น่าน สุโขทัย แพร่ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุตรดิตถ์ เข้าร่วมแข่งขัน โดยแบ่งเป็นทีมชาย จำนวน 8 ทีม และทีมหญิง จำนวน 8 ทีม และทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 จะได้เหรียญรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท , 10,000 บาท และ 6,000 บาท ตามลำดับ สรุปผลการแข่งขันประเภททีมหญิง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ จังหวัดสุโขทัย, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย จังหวัดน่าน ส่วนผลการแข่งขันประเภททีมชาย รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ จังหวัดสุโขทัย , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังชะโอน จังหวัดกำแพงเพชร , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง จังหวัดแพร่ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป ซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี.

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเวทีประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเวทีประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม และมี นายสนอง เนียมเหลี่ยม ผู้แทนเครือข่ายองค์กรประชาชนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม ทั้งนี้เพื่อรวบรวมปัญหาร่วมของสภาองค์กรชุมชนตำบลต่างๆ รวมถึงข้อเสนอแนะ แนวทางต่อการแก้ไข เพื่อยกระดับเป็นแผนงานสำคัญในการขับเคลื่อน การประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกันอย่างเป็นระบบกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค สู่ระดับประเทศ ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคีงานพัฒนาทุกๆ ระดับ สำหรับจังหวัดพิษณุโลกได้มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลรวมทั้งสิ้น 101 สภาฯ ซึ่งเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล มีการดำเนินงานร่วมกับประเด็นงานพัฒนาต่างๆ เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชนจำนวน 102 กองทุน/ เศรษฐกิจและทุนชุมชน 31 ตำบล/ การแก้ไขปัญหาที่ดินฯ 16 ตำบล/ เครือข่ายบ้านมั่นคง 10 ชุมชน/บ้านพอเพียง 75 ตำบล / เครือข่ายองค์กรประชาชนอำเภอ 9 อำเภอ และได้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานเป็น “เครือข่ายองค์กรประชาชนจังหวัดพิษณุโลก” เพื่อหนุนเสริมการทำงานขององค์กรชุมชนทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานราชการและภาคีเอกชนต่างๆ เป็นการทำงานอย่างบูรณาการ ยึดหลักการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่รูปธรรมที่สามารถช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้ต่อไป.

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2562

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพลบุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจและข้าราชการทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธี จากนั้นร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน 57 รูป พร้อมทั้งร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย จากพระราชกรณียกิจต่างๆ ทั้งการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา และการปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆ จนสามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชได้จนถึงปัจจุบัน.

อบจ.พิษณุโลก สำรวจสะพานสลิงข้ามแม่น้ำน่านหน้าวัดสนามไชย-มะต้อง อ.พหรมพิราม เตรียมเร่งซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยด่วน

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเสกสรร กุลสุนทร หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายสุทน สังสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง พร้อมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง นายวีรยุทธ แช่มจุ้ย กำนันตำบลมะต้อง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1, 2 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานสลิงข้ามแม่น้ำน่านหน้าวัดสนามไชย หมู่ที่ 1– 2 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ที่ชำรุดเสียหายส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลมะต้อง ตำบลหนองแขมและตำบลใกล้เคียงที่ใช้สะพานสลิงดังกล่าวสัญจรจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน จากการตรวจสอบพบว่าบริเวณหูสาแหรกแหนบ (คือบริเวณที่รับน้ำหนักสะพาน ช่วงที่ 2) เกิดการชำรุดและหักเนื่องจากรับน้ำหนักจำนวนมาก จนทำให้สะพานเกิดลาดเอียงจนไม่สามารถใช้สัญจรได้ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ได้นำเหล็กและไม้มาปิดกั้นบริเวณหัวสะพานทั้งสองด้าน พร้อมทั้งติดป้ายเตือน “ห้ามผ่าน สะพานชำรุด” เพื่อไม่ให้ประชาชนนำรถสัญจรผ่านสะพานสลิงดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าประชาชนจะได้รับอันตราย เบื้องต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เร่งดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนหูสาแหรกแหนบ ที่รับน้ำหนักสะพาน ช่วงที่ 2 ที่ชำรุดเสียหายใหม่โดยด่วน พร้อมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนพื้นสะพานที่น็อตเกิดการชำรุดเสียหายด้วยคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายใน 7 วัน ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยบรรเทาความดือดร้อนให้แก่ประชาชนในตำบลมะต้อง ตำบลหนองแขมและตำบลใกล้เคียงที่ใช้สะพานสลิงดังกล่าวสัญจรไปมา รวมถึงเด็กนักเรียนที่ใช้สะพานดังกล่าวข้ามฝั่งเดินทางไปโรงเรียน แต่เมื่อสะพานชำรุดผู้ปกครองที่ขับรถไปรับส่งนักเรียนต้องใช้เส้นทางข้ามสะพานเขื่อนนเรศวรแทน ซึ่งมีระยะทางไปกลับกว่า 30 กิโลเมตร จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการซ่อมแซมครั้งนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และทำให้การคมนาคมของราษฎรสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้สำหรับสะพานสลิงวัดสนามไชย ได้ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เดิมพื้นสะพานเป็นไม้แต่ได้มีการเปลี่ยนคานไม้ที่ชำรุดใหม่เป็นคานเหล็กมาครั้งหนึ่งแล้ว พร้อมทั้งได้เปลี่ยนแผ่นไม้บนสะพานเป็นแผ่นเหล็กเพื่อให้เกิดความแข็งแรงมากกว่า 2 ปีแล้ว จนกระทั่งมาเกิดชำรุดอีกครั้งดังกล่าว.

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดแข่งขันกีฬาตำบลบ้านกร่าง ประจำปี 2562

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านกร่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นตำบลบ้านกร่าง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา สร้างสัมพันธไมตรีและสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนตำบลบ้านกร่าง ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ กีฬาฟุตบอลประชาชนทั่วไปชาย (ไม่จำกัดอายุ), กีฬาวอลเลย์บอลประชาชนทั่วไปหญิง (ไม่จำกัดอายุ) , กีฬาเซปักตะกร้อประชาชนทั่วไปชาย (ไม่จำกัดอายุ) และกีฬาเปตองทีมคู่ผสม (ไม่กำจัดอายุและเพศ).