นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก


ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ
รองนายก อบจ.พิษณุโลก

นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ
รองนายก อบจ.พิษณุโลก


นางประนอม ทิวะพันธุ์
ที่ปรึกษานายก อบจ.พิษณุโลก

นายสุชาติ อินทับทิม
ที่ปรึกษานายก อบจ.พิษณุโลก


ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง
เลขานุการนายก อบจ.พิษณุโลก

นายวรชาติ ศุภกิจเจริญ
เลขานุการนายก อบจ.พิษณุโลก

นายถนอมชัย บุตรวงษ์
เลขานุการนายก อบจ.พิษณุโลก


นางสีไพร โกธรรม
ปลัด อบจ.พิษณุโลก


นางเวียงมาศ ธีระแนว
รองปลัด อบจ.พิษณุโลก

นายอำนวย ตาวงค์
รองปลัด อบจ.พิษณุโลก


นางอรัญญา เนตรผสม
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นายวีรวัฒน์ ปานแสง
เลขานุการ อบจ.พิษณุโลก

นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสุวิมล เจริญพร
ผอ.กองคลัง


นายบัญชา พินิจอุปพันธ์
ผอ.กองช่าง

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน

นางสิริวรรณ บูรณสิงห์
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


-
ผอ.กองสาธารณสุข

นายวัทธิกร ขวัญจริง
ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางนนทสรวง ภู่หริย์วงศ์สุข
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นายยศ ชาติรังสรรค์
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่


สิบเอกชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง
รก.ผอ.โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก

นายอโณทัย บัวขัน
ผอ.โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม

นายวินัย ศรีวงษา
ผอ.โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม