บทบาทของท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของสังคมผู้สูงอายุ Aging Society.