มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก