ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก