สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

อำเภอเมือง

อำเภอวังทอง

อำเภอบางระกำ

อำเภอนครไทย

อำเภอพรหมพิราม

อำเภอชาติตระการ

อำเภอเนินมะปราง

อำเภอบางกระทุ่ม

อำเภอวัดโบสถ์