ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

  • กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ในการปฏิบัติงานและการให้บริการสาธารณะ
  • กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
  • กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
  • กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกระดับ ทุกภาคส่วน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรมทั้งในระบบ นอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ
  • กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
  • กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิ
  • กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
  • กลยุทธ์ที่ 5 ทำนุบำรุงศาสนา และส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

  • กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคการเกษตร ส่งเสริมการผลิตในการพัฒนาเกษตรปลอดภัย
  • กลยุทธืที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ทักษะฝีมือ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
  • กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

  • กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมและได้มาตรฐาน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ
  • กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะเดิม โบราณสถาน และจัดหาหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะใหม่ และสร้างสัญลักษณ์ดึงดูดควา่มสนใจของนักท่องเที่ยว
  • กลยุทธ์ที่ 3 จัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว
  • กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการจัดระเบียบพื้นที่ และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้มาตรฐาน
  • กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนด้านการให้บริการ การอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือที่มีคุณภาพแก่นักท่องเที่ยวตามเส้นทางต่าง ๆ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

  • กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกช่วงวัย
  • กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
  • กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาด้านสาธารณะสุขทุกรูปแบบ และเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน
  • กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการเผ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และการแพร่ระบาดในท้องที่
  • กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนและพัฒนาสนามกีฬา และสถานที่ออกกำลังกายให้เพียงพอและได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการทุกรูปแบบ
  • กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การสร้างความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ำ
  • กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแบบมีส่วนร่วม พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน
  • กลยุทธ์ที่ 2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่า ป่าชุมชน และป่าต้นน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
  • กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ แหล่งน้ำใต้ดิน และการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
  • กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย มลพิษ และพัฒนาชุมชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

  • กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ให้เชื่อมโยงและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึ
  • กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบขนส่งมวลชนและโลจิสติกส์
  • กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร
  • กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองที่ชาญฉลาด (Smart City)
 • ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

  • กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
  • กลยุทธที่ 2  พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้สะอาดสวยงาม
  • กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาแหล่งน้ำและระบบจัดการน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร