ความพึงพอใจเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ด้านการประชาสัมพันธ์
ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ด้านการบริการ