วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

“องค์กรอัจฉริยะ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สร้างความเป็นธรรม สู่ความยั่งยืน”

เป้าประสงค์ (Goals)พิษณุโลก

เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (SMART) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน